Styrelsen

styrelsenVid föreningsstämman 2022 valde stämman en ny styrelse enligt följande:

Ordförande:       Wamid Abdulrasoll

Ledamöter:         Feras Alkhen

                            Hata Krasnic

                            Marko Nikolic

                            Nadhir Jawad

                            Nora Askar

Skötsel förvaltare:         Makking AB (Mohammed Kazaz)

OBS!

Styrelsen ser gärna att fler anmäler sig, för att delta i styrelsens arbete.

Vill du vara en del av styrelsen? tveka då inte att söka dig in i styrelsen.

Det gör du genom att närvara på årsstämman och visar sitt intresse vid frågan om nya ledamöter.

 

Detta händer om bostadsrättsföreningen inte får ihop en styrelse

Styrelsens arbete är av central vikt för bostadsrättsföreningen då den ansvarar för den löpande förvaltningen, 7 kap 4 § EFL. Valberedningen är det organ som bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta och även lämna förslag på arvode för ledamöterna. Om valberedningen misslyckas med detta återstår det att på föreningsstämman försöka få medlemmarna själva att föreslå lämpliga kandidater. Om föreningen inte lyckas få ihop en styrelse uppstår en s.k. likvidationsplikt för föreningen. Detta innebär att föreningen ska upphöra och verksamheten ska avvecklas. När en bostadsrättsförening går i likvidation sker detta normalt genom att föreningens fastighet och övriga tillgångar säljs och föreningens skulder betalas. Det eventuella överskottet fördelas mellan bostadsrättshavarna efter de grunder som anges i stadgarna, vilket enligt 49 § i HSB normalstadgar är i förhållande till insatserna.

Likvidationen kan ske antingen frivilligt genom beslut på föreningsstämma, eller tvångsvis genom beslut av tingsrätten eller av Bolagsverket. Om det inte har kommit in en anmälan om behörig styrelse till Bolagsverket, är detta en grund för tvångslikvidering för Bolagsverket, enligt 17 kap. 11 § 1 p. EFL. Bolagsverket utser då en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och har till uppgift att avveckla föreningen, 17 kap. 23 § 1 p. EFL. Likvidatorn ansöker om kallelse på okända borgenärer, avslutar föreningens verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen, betala skulderna och dela ut det eventuella överskottet. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning. Kan föreningen inte betala sina skulder med tillgångarna så ska likvidatorn ansöka om att föreningen sätts i konkurs hos tingsrätten enligt 17 kap. 32 § EFL. När föreningen är upplöst, fastigheten har sålts och skulderna är betalade så upphör bostadsrätterna och blir till hyresrätter.

Att en bostadsrättsförening har svårt att få medlemmarna att engagera sig i föreningens angelägenheter i allmänhet, och i styrelsearbetet i synnerhet, kan därför få allvarliga konsekvenser. Om föreningsstämman inte förmår att välja en styrelse kan det som ovan nämnts leda till likvidation.