Regler för ändring av lägenhet

Styrelsen måste godkänna För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan […]

read more

Får jag riva en innervägg i lägenheten?

Ja och nej, ändring i lägenheten utöver målning, tapetsering och vitvarubyte räknas som större förändring. All större förändring kräver tillstånd från styrelsen, vilket i sin tur görs med ansökan. Med denna ansökan skall intyg från godkänd expertis bifogas. Gäller det ingrepp i vägg skall denne intyga att väggen ifråga inte är bärande. Samtlig el och […]

read more

Du är själv ansvarig för din renovering

Som lägenhetsinnehavare är det du som är ansvarig för att arbetet utförs fackmannamässigt och att det inte påverkar fastighetens funktion. Ombyggnad som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen, som då med stöd av stadgarna kommer att tvinga nuvarande innehavare att återställa, detta oavsett vem som en gång byggde om. Det […]

read more

Bygga Om

ur Välkommen till RTB… ”Föreningen är K-märkt med näst starkaste typen av skydd, vilket betyder att husets utsida ska bevaras i så ursprungligt skick som möjligt. Brf-innehavare får dock invändigt bygga om delar av lägenheten. Mindre ändringar görs/bestäms av innehavaren själv. Större förändring kräver styrelsens medgivande…” från RTBs stadgar (§ 29) … ”Bostadsrättsinnehavaren får inte utan […]

read more