Bygga Om

ur Välkommen till RTB…
”Föreningen är K-märkt med näst starkaste typen av skydd, vilket betyder att husets utsida ska bevaras i så ursprungligt skick som möjligt. Brf-innehavare får dock invändigt bygga om delar av lägenheten. Mindre ändringar görs/bestäms av innehavaren själv. Större förändring kräver styrelsens medgivande…”

från RTBs stadgar (§ 29) …
”Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånds i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses I första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.”

Större förändring

VVS, gas, el och vägg, all ändring av dessa räknas som Större Förändring. All Större förändring måste sanktioneras av styrelsen. Tillstånd krävs alltså.

Exempel på förändring som inte är större…
Målning, tapetsering och vitvarubyte räknas som mindre förändring

Får jag riva en innervägg i lägenheten?

Ja och nej, ändring i lägenheten utöver målning, tapetsering och vitvarubyte räknas som större förändring. All större förändring kräver tillstånd från styrelsen, vilket i sin tur görs med ansökan. Med denna ansökan skall intyg från godkänd expertis bifogas.
Gäller det ingrepp i vägg skall denne intyga att väggen ifråga inte är bärande. Samtlig el och VVS installation skall genomföras av behörig fackman, vill du exempelvis byta från din gasspis till elspis krävs att behörig fackman pluggar din gasledning.
Observera att trefas är framdraget till alla lägenheter, men att detta inte är kopplat vidare ut i lägenheten. Kostnader för detta står du för själv.

Du är själv ansvarig för din renovering

Som lägenhetsinnehavare är det du som är ansvarig för att arbetet utförs fackmannamässigt och att det inte påverkar fastighetens funktion.
Ombyggnad som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen, som då med stöd av stadgarna kommer att tvinga nuvarande innehavare att återställa, detta oavsett vem som en gång byggde om. Det är upp till innehavaren av bostadsrätten att själv gå vidare och i sin tur stämma den som en gång byggde om.

Sparas renoveringsansökning?

För framtida referens sparas ansökning om bygglov, katalogiserat per lägenhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *